Obrada otpadne vode za porodične kuće, hotele, tržne centre

OBRADA OTPADNE VODE ZA PORODIČNE KUĆE, HOTELE, TRŽNE CENTRE

Mali uređaji za prečišćavanje otpadnih voda za domaćinstva su namenjeni za mehaničko-biološku preradu otpadnih voda.  Biološka jedinica može zameniti sabirne ili septičke jame i koristiti za preradu otpadnih voda iz porodičnih kuća ili vikendica.

Osim malih postrojenja za obradu otpadnih voda za kuće, možemo vam ponuditi i uređaje za prečišćavanje otpadnih voda pogodne za opštine, gradske četvrti, hotelske komplekse i tržne centre.

Istakli bi naša rešenja AS-ANAcomb i AS-HSBR koji su projektovani za slučajeve gde postoje velike razlike u opterećenjima otpadnom vodom.

Proizvodi

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda AS-MONOcomp je namenjeno za prečišćavanje komunalne kanalizacije. Ovo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda tipa SBR (u daljem tekstu PPOV), sa svojim procesom prečišćavanja, opremljeno je ventilatorom koji se elektronski kontroliše pomoću mikroprocesorske kontrolne jedinice i opciono opremljen opremom za taloženje fosfora i/ili UV lampom za senzibilizaciju na očišćenom ispuštanje vode.

Prednosti uređaja AS-MONOcomp:

 • Pouzdana, dobro dokazana struktura rezervoara dostupna u nekoliko opcija
 • PPOV se može odobriti za ispuštanje u podzemne i površinske vode
 • Jednostavna tehnologija sa dokazanom, visokom pouzdanošću i efikasnošću
 • Rešeno je jeftino odlaganje mulja
 • Dostupne opcije taloženja fosfora i/ili dezinfekcije
 • Mogućnost korišćenja prečišćene vode za navodnjavanje
 • Mogućnost daljinskog nadzora nad postrojenjem
 • Ulazni stog, noseći poklopac, ventilator i upravljačka jedinica su uključeni u cenu
 • Povoljna cena za PPOV tipa PZV
 • Niski operativni troškovi
 • Dostupna korisnička podrška i servis

Linija postrojenja je projektovana za preradu sanitarno fekalnih voda  iz porodičnih kuća. Tehnološka rešenja postrojenja se zasnivaju na stabilnom i pouzdanom radu uz minimalnu potrošnju energije. Tehnologija koristi aerobne biološke procese, proverene dugogodišnom primenom u praksi.

Prednosti uređaja AS-VARIOcomp K:

 • uređaji su sertifikovani u skladu sa EU regulativama,
 • niski operativni troškovi,
 • celokupna dostava (sve je uključeno u cenu, a samim tim i poklopac),
 • izolirani poklopci sa zaključavanjem,
 • uređaji su pouzdani i jednostavni za rukovanje,
 • pružamo stručnu podršku i usluge održavanja u celoj zemlji,
 • mogućnost jednostavne rekonstrukcije uređaja u tip AS-VARIOcomp ULTRA dodatkom membranskog modula,
 • upotrebom tipa ULTRA, tretirana voda se može koristiti kao tehnološka voda.

Uređaji za obradu otpadne vode  projektirani su za tretman sanitarno-fekalnih otpadnih voda objekata veličine 3-25ES. Uređaji su opremljeni membranskom tehnologijom koja je u mogućnosti ukloniti većinu virusa i bakterije iz otpadne vode. Izlazna voda se može uporediti sa vodom nastalom iz atmosferskih padavina i može se  upotrebljavati za navodnjavanje ili kao tehnološka voda u domaćinstvu.

Prednosti uređaja AS-VARIOcomp K ULTRA:

 • uređaji su sertifikovani u skladu sa EU regulativama,
 • niski operativni troškovi,
 • celokupna dostava (sve je uključeno u cenu, uključujući i poklopac),
 • izolirani poklopci sa zaključavanjem,
 • uređaji su pouzdani i jednostavni za  rukovanje,
 • pružamo stručnu podršku i uslugu održavanja u celoj zemlji,
 • mogućnost jednostavne rekonstrukcije klasičnog uređaja u tip AS-VARIOcomp ULTRA umetanjem membranskog modula,
 • upotrebom tipa ULTRA, tretirana voda se može koristiti kao tehnološka voda.

Linija postrojenja projektovana za obradu sanitarno fekalne vode. AS-VARIOcomp N  je linija UPOV dizajnirana za zapreminsko opterećenje između 30-300 ES. Tehnološka rešenja za ova postrojenja se zasnivaju na stabilnom i pouzdanom radu s minimalnom potrošnjom energije. Tehnologija koristi aerobne biološke procese koji su provereni u našoj dugogodišnjoj praksi.

Prednosti VARIOcomp N uređaja:

 • niski operativni troškovi,
 • dostava je potpuna (sve je uključeno u cenu),
 • zaključavanje poklopca,
 • uređaji su pouzdani i jednostavni za  rukovanje,
 • pružamo stručnu podršku i usluge održavanje u celoj zemlji,
 • mogućnost jednostavne rekonstrukcije  uređaja u  tip AS-VARIOcomp ULTRA umetanjem membranskog modula.

Linija proizvoda veličine od 30-300ES. Uređaji su projektovani za tretman sanitarno-fekalne otpadne vode stalno naseljenih objekata veličine 30-300ES.

Uređaji su opremljeni membranskom tehnologijom koja je u mogućnosti ukloniti većinu virusa i bakterija iz otpadne vode. Izlazna voda se može uporediti sa atmosferskom vodom i može se  upotrebljavati za navodnjavanje ili kao tehnološka voda u domaćinstvu.

AS-ISO MBR linija za prečišćavanje otpadnih voda namenjena je  za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda. Za pročišćavanje komunalne vode se koristi aerobni tretman obrade otpadne vode dok se za uklanjanje/razdvajanje smese aktivnog mulja i pročišćavanje vode koristi membranska tehnologija. Uređaji se optimizuju na način da se dobije izlazna voda visokog kvaliteta koja se može ponovno koristiti kao tehnološka voda.

Prednosti:

 • Obrađena voda se može koristiti kao tehnološka voda
 • Kompletna tehnologija za aerobnu obradu otpadne vode, uključujući operativni dio je uključena u cenu
 • Objekt je izolovan i može se zaključati
 • Korisniku nudimo podršku i uslugu održavanja
 • Potrebni minimalni građevinski radovi
 • Pouzdanost i jednostavno rukovanje
 • Objekat je nadzeman i samostojeći
 • Mogućnost hemijskog čišćenja membrane na licu mesta

AS-HSBR je hibridni reaktor koji koristi kombinaciju kontinuiranog i SBR reaktora kako bi se postigao maksimalni učinak u tretmanu otpadne vode koje nemaju konstantni dotok i konstantan kvalitet otpadne vode u uređaj. Navedenim uređajem se postiže visoka efikasnost procesa i stabilnost rada što rezultira izlaznim paramaterima visokog kvaliteta.

Rad biološke jedinice se zasniva na principu biološke razgradnje organskih materija pomoću aktivnog mulja.

HSBR biološki uređaj sadrži  2 faze:

 • Taložnik sa egalizacijskim tankom
 • Izjdednačavanje sistema otpadne vode
 • Tank za primarni mulj
 • Buffer tank

Linija postrojenja AS-ANAcomb je projektovana za obradu sanitarno fekalnih voda  iz stambenih objekata, komercijalnih objekata, vikend naselja, benzinskih stanica i sl.  Tehnološka rešenja za ova postrojenja se temelje  na stabilnom i pouzdanom radu uz minimalnu potrošnju energije. Uređaj za obradu sanitarno fekalne vode AS-ANAcomb spada u skupinu mehaničko-bioloških uređaja koji sadrži odvojene sekcije za anaerobnu i aerobnu obradu otpadne vode.

Linija AS-ANAcomb uređaja omogućuje razgradnju organske materije iz otpadne vode te smanjenje kiseonikovih spojeva do potrebne granice.

Za 1ES se uzima prosečna dnevna proizvodnja otpadne vode 150l/dan sa opterećenjem od 60g BPK5 /dan.

Prednost uređaja AS-ANAcomb je u tome što mogu raditi sezonski. Zasluga za to leži u posebno dizajniranim nosačima bio mase u oba dela uređaja koji omogućuju stvaranje različitih vrsta mikroorganizama koji mogu postojati u otpadnoj vodi sa minimalnim količinama hrane.

Jedna od pogodnost linije uređaja AS-ANAcomb je i mala potrošnja energenata (instalirana snaga 0,25kW).

 AS-ANAcomb je projektovan na temelju višegodišnjeg istraživanja anaerobnih procesa za obradu otpadnih voda te dvogodišnjeg istraživanja na pilot postrojenju koje je provedeno od strane ASIO-SK sro. u saradnji s sektorom za zaštitu životne sredine sa hemijsko-tehnološkog fakulteta, univerziteta u Bratislavi.

Koristeći AS-GranBio® tehnologiju, možemo stvoriti aerobnu zrnastu biomasu i na taj način intenzivirati prirodne procese u tretmanu otpadnih voda. Granulisana biomasa obezbeđuje bolju saradnju pojedinih vrsta bakterija i na taj način povećava efikasnost tretmana, a osim toga, odvajanje prečišćene vode od aktivnog mulja je višestruko brže i efikasnije. Iz tog razloga se eliminiše jedan tehnološki element koji je neophodan za standardnu tehnologiju – taložnik.

Tehnologija granulisane biomase omogućava uklanjanje zagađenja azotom istovremenom denitrifikacijom, odnosno u tehnološkoj liniji se eliminišu sekcije za denitrifikaciju i mešalice. Na ovaj način se smanjuje potrošnja električne energije kao i investicioni troškovi. Nova tehnologija će omogućiti prečišćavanje otpadnih voda na višem nivou kvaliteta (bolja saradnja bakterija u granularnom obliku) i istovremeno uz niže investicione i operativne troškove.

Prednosti korišćenja:

 • niska proizvodnja biomase
 • niska potrošnja energije
 • visoke koncentracije biomase
 • niske potrebe za hranljivim materijama

Oblasti primene:

 • Prehrambena industrija (destilerije, pivare, prerada mesa, prerada voća i povrća, fabrike šećera, prerada ribe, proizvodnja konditorskih proizvoda, vinarije, fabrike skroba, proizvodnja bezalkoholnih pića, fabrike kvasca, mlekare, proizvodnja kiseline (limuna), konzerve, kafilerije)
 • Ostale industrije (otpadne vode iz hemijske proizvodnje, otpadne vode od proizvodnje organskih kiselina, proizvodnja papira i kartona, farmaceutska proizvodnja)